दवाई कम्पनीहरुबाट कर्मचारीहरुलाई निकालिएको विषयमा श्रम विभागले छानबीन गरेको छ। छानबीनमा के पाइएको छ।

दवाई कम्पनीहरुबाट कर्मचारीहरुलाई निकालिएको विषयमा श्रम विभागले छानबीन गरेको छ। छानबीनमा के पाइएको छ। जान्नको निम्ति हेर्नोस् यो रिपोर्ट।