आजदेखि ट्याक्सीहरुको निम्ति odd - even फर्मूला हटाइएको छ।

आजदेखि ट्याक्सीहरुको निम्ति odd - even फर्मूला हटाइएको छ। यस विषयमा ट्याक्सी चालक अनि यात्रुहरुको के भनाई रहेको छ।